Shell & Tube Heat Exchangers

บริษัทสมชาย อินดัสตรี จำกัด (SCI) ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ สำหรับการใช้งานในกระบวนการให้ความร้อน และความเย็น เช่น Oil cooler, Steam condensate heat exchanger, Lube oil cooler power plant และ Hydraulic system เป็นต้น