G-fin

เครื่องจะเซาะร่องที่ท่อ และป้อนครีบพันรอบท่อ และยึดให้แน่นโดยวัสดุเนื้อท่อ เพื่อประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อนที่ดี ค่าอุณหภูมิในการใช้งานสูงสุดของครีบประเภทนี้เท่ากับ 450°C
วัสดุครีบ: อลูมิเนียม หรือท่อแดง
วัสดุท่อ: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าเจือโครเมียม-โมลิบดีนัม เหล็กกล้าไร้สนิม ทองแดง โลหะผสมทองแดง เป็นต้น