Air Heater / Air cooler

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใช้พัดลมส่วนใหญ่จะนำมาใช้สำหรับการให้ความร้อนหรือการระบายความร้อนของกระบวนการผลิตหรือการรับความร้อน ที่มีของไหลตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนด้านหนึ่งคือ อากาศในบรรยากาศ