ข้อมูลท่อติดครีบ

Finned Tube ถูกนำมาใช้งานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน จากของไหลที่ร้อนไปยังของไหลที่เย็นกว่าผ่านผนังท่อ อัตราการถ่ายเทความร้อนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับปัจจัยสามประการดังนี้

  1. ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างของไหลทั้งสองชนิด
  2. สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลแต่ละชนิดกับผนังท่อ
  3. พื้นที่ผิวสัมผัสของของไหลแต่ละชนิด

ในกรณีของท่อเปลือย (ที่ไม่มีครีบ) พื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอกแทบจะไม่มากไปกว่าพื้นที่ผิวสัมผัสด้านใน อัตราการถ่ายเทความร้อนจึงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิ และสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของของไหลทั้งสองชนิด และหากเมื่อใดก็ตามที่สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของของไหลภายในท่อสูงกว่า ของไหลภายนอกท่อหลาย ๆ เท่า (เช่นกรณีของไอน้ำด้านในและน้ำมันอยู่ด้านนอก) อัตราการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดสามารถทำให้เพิ่มมากขึ้นได้ โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอกของท่อ หลักทางคณิตศาสตร์มีอยู่ว่า ผลลัพธ์องการคูณกันระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของของไหลด้านนอก กับพื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอก จะมีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของการคูณกัน ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของของไหลด้านใน กับพื้นที่ผิวสัมผัสด้านใน หลักการของ Finned Tube ก็คือการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอก ตัวอย่างเช่นท่อขนาด 2 นิ้ว (nominal) ที่ติดครีบแบบทึบ (Solid Fin) เชื่อมพันรอบท่อสูง 0.75นิ้ว ครีบหนา 0.1094นิ้ว และมีจำนวน 6 ครีบต่อนิ้ว จะมีพื้นที่สัมผัสด้านนอก 8.23 ตารางฟุตต่อท่อยาว 1 ฟุต ขณะที่ท่อเปลือยที่มีขนาดเท่ากันจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอกแค่ 0.62 ตารางฟุตต่อท่อยาว 1 ฟุต
ข้อดีของการใช้ Finned Tube คือการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนทั้งหมด ลดจำนวนการใช้ท่อ ลดขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและลดต้นทุนของโครงการ และในหลาย ๆ กรณี Finned Tube 1 ท่อสามารถใช้ทดแทนท่อเปลือยได้ถึง 6 ท่อ หรือมากกว่า มีสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 ในแง่ของต้นทุนและ 1 ใน 4 มองในแง่ของปริมาณ